Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ako spotrebiteľa, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je A –Z UNIVERZÁL, s.r.o., so sídlom Štúrova 136A, Nitra 94901, IČO: 36 559 326, zapísaná v OR OS Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 14675/N, DIČ: 2021813079, IČ DPH: SK2021813079 a kupujúcim,ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, a to ohľadne tovaru, ktorý je uvedený v ponuke predávajúceho.

1.2. Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, a ktorý uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti.


1.3. Kontaktné a identifikačné údaje predávajúceho:
A – Z UNIVERZAL, s.r.o.
sídlo: Štúrova 136 A,
949 01 Nitra
IČO: 36 559 326
zapísaná v OR OS Nitra, odd.:Sro, vl.č.: 14675/N
DIČ: 2021813079
IČ DPH: SK2021813079

kontaktná osoba:
Tolnai Ivan
tel. kontakt: 0905 349 278
e-mail: info@krbynitra.sk
web: www.krbynitra.sk

bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, VÚB NITRA
IBAN: SK55 0200 0000 0018 3236 7854

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia pobočka Nitra
Staničná 9, P.O. BOX 49A, 949 01Nitra

2. OBJEDNANIE TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Predávajúci po obdržaní objednávky tovaru od kupujúceho odošle kupujúcemu e-mail, v ktorom uvedie predpokladaný termín dodania tovaru. Tento potvrdzujúci e-mail nie je akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ale je označený ako „potvrdenie objednávky“. V prípade, ak zistenie predávajúceho je, že cenníková cena je vyššia, predávajúci je povinný kupujúceho oboznámiť a vyžiadať si jeho súhlas so zmenou ceny. Až následne potom je objednávka potvrdená. Bez tohto súhlasu nie je možná dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim a nepovažuje sa kúpna zmluva za„uzavretú“. Všetky doterajšie maily sú považované iba za informatívne, až následné potvrdenie objednávky po odsúhlasení všetkých náležitostí, je platným potvrdením objednávky.

2.2. S ohľadom na osobitosť výrobkov predávaných predávajúcim, v prípade ak o to kupujúci v objednávke požiada, predávajúci kontaktuje kupujúceho na ním uvedenom telefónnom čísle, za účelom bližšej špecifikácie objednaného tovaru.

2.3. Kupujúci je oprávnený odvolať zaslanú objednávku tovaru, a to do okamihu obdržania e-mailu od predávajúceho, na základe ktorého sa v súlade s bodom 3.1. týchto obchodných podmienok považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Odvolanie objednávky je povinný kupujúci zaslať predávajúcemu e-mailom, kde je uvedené celé meno, e-mail a druh tovaru s presným označením podľa objednávky, ktorú vytvoril a chce odvolať.

2.4. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú doručením e-mailu od predávajúceho, obsahujúceho presnú špecifikáciu dodávaného tovaru, výšku kúpnej ceny, dátum dodania, spôsob dodania tovaru, dohodnuté miesto dodania tovaru, cenu za doplnkové služby (predĺženie záručnej doby,prepravné a balné, poistenie zásielky a pod.).

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1. Predávajúci sa zaväzuje:
– dodať kupujúcemu tovar zodpovedajúci požiadavkám kupujúceho uvedeným v objednávke (v požadovanom množstve, akosti a vyhotovení), a to v mieste dodania dohodnutom v kúpnej zmluve,
– dodať kupujúcemu doklady vzťahujúce sa k tovaru spolu s tovarom, alebo v elektronickej podobe. Dokladmi sa rozumie faktúra, dodací list alebo preberací protokol. V prípade pribalenia záručného listu k tovaru, ak je potrebný, je pribalený pri produkte v balení alebo zaslaný v elektronickej podobe.

3.2. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné dodať kupujúcemu objednaný tovar(nedostupnosť zásob, zmena kúpnej ceny, a pod.), ak sa s kupujúcim nedohodne inak.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, pokiaľ tovar objednaný cez internetový obchod nie je možné dodať kvôli vypredaniu zásob alebo nedostatku skladových zásob v termíne dodania alebo v termíne dohodnutom s kupujúcim. Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa stornovania objednávky kupujúcemu vrátiť kúpnu cenu v plnej sume, alebo časti kúpnej ceny, ktorú kupujúci uhradil predávajúcemu takým spôsobom, ako kupujúci uhradil kúpnu cenu, alebo jej časť predávajúcemu, pokiaľ sa nedohodne iný spôsob.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1. Kupujúci je najmä povinný:
– dodaný tovar prevziať,
– zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane ceny za doplnkové služby (predĺženie záručnej doby, prepravné a balné, poistenie zásielky a pod.),
– nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

4.2. Kupujúci je povinný prevzatie tovaru potvrdiť na dodacom liste (podľa druhu prepravy zvolenej na doručenie tovaru) alebo na preberacom protokole v prípade osobného prevzatia tovaru v prevádzke predávajúceho.

4.3. Kupujúci je povinný ihneď pri preberaní tovaru, tovar riadne skontrolovať, či nie je kupujúcemu dodaný ako poškodený alebo vadný. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je kupujúci povinný bezodkladne písomne uviesť druh a rozsah poškodenia práve prevzatého tovaru, a to písomne na e-mail predávajúceho, a priložiť k tomu fotodokumentáciu o poškodení. V opačnom prípade platí nevyvrátiteľná domnienka, že tovar dodal predávajúci kupujúcemu bez poškodenia.

4.4. Kupujúci berie na vedomie, že za vadu tovaru sa nepovažuje, ak sa farebné vyhotovenie nezhoduje s farbou uvedenou na internetovej stránke (ak rozdiel spočíva v odtieni zvolenej farby), pokiaľ sa číselné označenie farby na tovare zhoduje s farbou zvolenou kupujúcim v objednávke alebo dodatočným upresnením s predávajúcim písomnou formou e-mailom.

4.5. V prípade, ak je nutné zakúpený tovar uviesť do prevádzky alebo inštalovať a toto bolo kupujúcim objednané u predávajúceho, je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho za účelom dohodnutia termínu uvedenia do prevádzky alebo inštalovania výrobku. Predávajúci následne zaradí kupujúceho do interného zoznamu inštalačných prác spoločnosti podľa poradia, ktoré sám určí predávajúci.

4.6. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to za podmienok uvedených v článku10. týchto obchodných podmienok.

5. SPÔSOB DODANIA TOVARU

5.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar spôsobom uvedeným v objednávke kupujúceho, prípadne dohodnutého medzi predávajúcim a kupujúcim písomne po akceptovaní objednávky.


5.2. Kupujúci je oprávnený zvoliť si niektorý z nasledovných spôsobov dodania tovaru:
– osobný odber v mieste prevádzky predávajúceho
– prepravná spoločnosť 0€ – pri kúpe tovaru nad 500€ s DPH
– doprava vypočítaná podľa rozmerov a váhy objednaného tovaru – zákazník bude informovaný o cene
Cena toho druhu prepravy, ktorá je zvolená, je nacenená vždy individuálne a v čo najkratšom čase, pokiaľ nie je uvedená na internetovej stránke vždy ku konkrétnemu druhu tovaru jednotlivo. Pokiaľ cena dopravy nie je viditeľná a zrejmá, jedná sa o individuálnu prepravu nacenenú samostatne. Až po odsúhlasení písomnou formou, sa požaduje forma zvolenej dopravy za platnú.

5.3. Predávajúci je povinný v prípade odosielania tovaru kupujúcemu, tovar riadne zabaliť tak, aby sa predišlo poškodeniu tovaru počas jeho prepravy kupujúcemu.

5.4. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste dohodnutom s predávajúcim, alebo individuálnym spôsobom písomne dohodnutým. Pokiaľ kupujúci nieje prítomný na mieste určeného doručenia, môže poveriť osobu na to určenú splnomocnením. Pri preberaní tovaru sa musí táto osoba preukázať splnomocnením na prevzatie tovaru pre kupujúceho a podpísaním preberacieho protokolu. V prípade ak osoba toto splnomocnenie nemá, tovar nebude odovzdaný na mieste dohodnutom,ale na prevádzke predávajúceho. Vzniknuté dodatočné náklady na doručenie vykládky tovaru hradí výlučne kupujúci na svoje náklady.

5.5. Kupujúci je povinný v prípade osobného prevzatia tovar prevziať do lehoty dohodnutej písomnou formou s predávajúcim, ktorý má právo vopred kupujúceho upozorniť na blížiaci sa termín prebratia tovaru. V prípade ak kupujúci do konca tejto vopred stanovenej lehoty, tovar neprevezme, tovar môže byť predaný tretej osobe.

5.6. Kupujúci je povinný pri preberaní objednaného tovaru, dôkladne skontrolovať tovar a obalový materiál tovaru. V prípade ak zistí akékoľvek poškodenie tovaru alebo obalového materiálu tovaru, je povinný bezodkladne vyhotoviť záznam o rozsahu poškodenia na formulár (škodový zápis), ktorý potvrdí dopravca alebo osoba predávajúca tovar kupujúcemu. Iba na základe škodového zápisu potvrdeného dopravcom je možné škodovú udalosť posunúť na riešenie dopravnej spoločnosti. V prípade, ak tovar nie je skontrolovaný počas preberania tovaru od dopravcu a vady spôsobené dopravou budú zistené až po nejakom čase, tieto vady nebudú uznané pre prípadnú reklamáciu podanú predávajúcim kupujúcemu.

6. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v cenníku predávajúceho alebo na internetovej stránke e-shopu pri objednanom tovare, resp. kúpnu cenu individuálne písomne dohodnutú s predávajúcim a podľa druhu zvoleného spôsobu dopravy alebo doplnkových služieb aj náklady na ne uvedené na internetovej stránke e-shopu.

6.2. Kupujúci je oprávnený zaplatiť kúpnu cenu niektorým z nasledovných spôsobov, pričom voľba konkrétneho spôsobu zaplatenia kúpnej ceny je výlučne na vôli kupujúceho:
– bezhotovostná platba na účet predávajúceho
– hotovostná platba do pokladne predávajúceho v mieste jeho prevádzky (pričom kupujúci berie na vedomie, že v hotovosti je možné platiť kúpnu cenu najviac do výšky 5.000 EUR)
– prostredníctvom platobnej karty Visa, Master Card, príp. iné, v mieste prevádzky predávajúceho.

6.3. V prípade platby formou bezhotovostného prevodu kúpnej ceny na účet predávajúceho sa zaplatenie kúpnej ceny považuje okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.

6.4. Kúpna cena nezahŕňa náklady na uvedenie tovaru do prevádzky alebo jeho inštaláciu a doplnkový sortiment, ak boli medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnuté.

6.5. V prípade, pokiaľ predávajúci dodáva kupujúcemu tovar aj s inštaláciou, kupujúci je povinný objednaný tovar uhradiť jednou z foriem platieb podľa článku 6.2. najneskôr deň pred inštaláciou. V prípade ak kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu tovaru najneskôr v tento deň, inštalácia nebude vykonaná. Inštalácia bude zrealizovaná až po zaplatení celej kúpnej ceny tovaru predávajúcemu.

6.6. Akcie platné na všetkých internetových portáloch predávajúceho sú platné do vypredania zásob, ak nebolo určené inak.

7. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K TOVARU A OKAMIH PRECHODU NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

7.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny za tovar. Ak kupujúci nadobudne vlastníctvo skôr, než dôjde k odovzdaniu predmetu kúpy, má predávajúci až do odovzdania práva a povinnosti uschovávateľa.

8. VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ, REKLAMAČNÝ PORIADOK

8.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady.

8.2. Ak má tovar vadu, kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky.

8.3. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.

8.4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

8.6. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ako sú uvedené v bode 8.5., má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8.7. Predávajúci alebo ním poverený pracovník určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.8. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto bodu začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie.

8.9. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

8.10.Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie a vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

8.11. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia,ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.12. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie.

8.13. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.

8.14. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len„Zákon“) je predávajúci. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa predávajúci označuje ako prevádzkovateľa kupujúci sa označuje ako dotknutá osoba. Kontaktné a identifikačné údaje prevádzkovateľa sú uvedené v článku1.3. týchto obchodných podmienok.

9.2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej,genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

9.3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

9.4. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

9.5. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.

9.6. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, telefonický a/alebo e-mailový kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

9.7. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15rokov od ukončení zmluvného vzťahu). Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

9.8. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
-podieľajúce sa na dodávaní tovaru a/alebo realizácii platieb na základe zmluvy,
– zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu

9.9. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

9.10. Za podmienok stanovených v Zákone máte
– právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
– právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
– právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
– právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
– právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
– právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo emai lprevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
– právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

9.11. Prevádzkovateľ prehlasuje,že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä prostredníctvom hesiel na prístup do počítačov, opatrením počítačov antivírovými programami a pravidelným zálohovaním údajov na externom disku. Prevádzkovateľ prehlasuje,že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

9.12. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

9.13. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetové hoformulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

9.14. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

10. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

10.1. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné kupujúcemu objednaný tovar dodať, najmä ak došlo k náhlemu nedostatku objednaného tovaru u výrobcu a/alebo dodávateľa predávajúceho, došlo k zásahu vyššej moci, alebo kedy od predávajúceho nemožno spravodlivo požadovať splnenie jeho záväzku dodať tovar kupujúcemu. Predávajúci je povinný písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy bezodkladne po tom, čo sa o dôvodoch na odstúpenie od kúpnej zmluvy dozvie. Akékoľvek peňažné plnenie prijaté od kupujúceho z titulu objednania tovaru sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu v lehote do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na účet kupujúceho.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote do14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.3. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúc imôže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke e-shopu predávajúceho alebo osobne na adrese predávajúceho.

10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy

10.5. Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu predávajúceho alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov, že predávajúci poštovú zásielku odoprel prijať, predávajúci poštovú zásielku neprevzal v odbernej lehote alebo predávajúceho ako adresáta nemožno na adrese uvedenej na poštovej zásielke zistiť a nemožno ju ani doposlať na inú známu adresu, ak má adresát právo na doposlanie poštovej zásielky, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

10.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. V takom prípade znáša kupujúci sám rozdiel medzi nákladmi na doručenie,ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim a tiež náklady navrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

10.7. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

10.8. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.9. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

10.10. Kupujúci berie na vedomie, že od kúpnej zmluvy nemôže odstúpiť v prípade, ak tovar, ktorý mu predávajúci dodal, bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, ktorý bol vyrobený na mieru alebo tovar učeného osobitne pre jedného kupujúceho.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 14.10.2020. Akákoľvek zmena všeobecných obchodných podmienok je pre kupujúceho záväzná dňom zverejnenia aktualizovaného znenia obchodných podmienok na internetovej stránke e-shopu predávajúceho.

11.2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa, predovšetkým zák.č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zák.č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zák.č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,zák.č.22/2004 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, zák.č.18/2018 Z.z. o o chraneosobných údajov, zák.č.394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti.

11.3. Kupujúci oboznámenie s obchodnými podmienkami potvrdí vyznačením tejto skutočnosti na internetovej stránke e-shopu predávajúceho v súvislosti so zadaním objednávky tovaru.

Nákupný košík
Kliknutím mimo skryjete panel porovnania
Porovnať
Návrat hore