Odstúpenie od zmluvy

10. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

10.1. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné kupujúcemu objednaný tovar dodať, najmä ak došlo k náhlemu nedostatku objednaného tovaru u výrobcu a/alebo dodávateľa predávajúceho, došlo k zásahu vyššej moci, alebo kedy od predávajúceho nemožno spravodlivo požadovať splnenie jeho záväzku dodať tovar kupujúcemu. Predávajúci je povinný písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy bezodkladne po tom, čo sa o dôvodoch na odstúpenie od kúpnej zmluvy dozvie. Akékoľvek peňažné plnenie prijaté od kupujúceho z titulu objednania tovaru sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu v lehote do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na účet kupujúceho.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote do14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.3. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúc imôže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na internetovej stránke e-shopu predávajúceho alebo osobne na adrese predávajúceho.

10.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy

10.5. Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu predávajúceho alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov, že predávajúci poštovú zásielku odoprel prijať, predávajúci poštovú zásielku neprevzal v odbernej lehote alebo predávajúceho ako adresáta nemožno na adrese uvedenej na poštovej zásielke zistiť a nemožno ju ani doposlať na inú známu adresu, ak má adresát právo na doposlanie poštovej zásielky, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

10.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. V takom prípade znáša kupujúci sám rozdiel medzi nákladmi na doručenie,ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim a tiež náklady navrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

10.7. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

10.8. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.9. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

10.10. Kupujúci berie na vedomie, že od kúpnej zmluvy nemôže odstúpiť v prípade, ak tovar, ktorý mu predávajúci dodal, bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, ktorý bol vyrobený na mieru alebo tovar učeného osobitne pre jedného kupujúceho.

Nákupný košík
Kliknutím mimo skryjete panel porovnania
Porovnať
Návrat hore